Provozní řád

MY BODY FITNESS

PROVOZNÍ ŘÁD

 
Tento Provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi níže uvedeným provozovatelem Centra přirozeného pohybu MY BODY FITNESS (dále jen „MBF“) a jeho klienty při poskytování sportovních a tělovýchovných služeb. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů MBF.
Vstupem do MBF za účelem využití nabízených služeb se klient zavazuje tento řád dodržovat.

 

Provozní podmínky 

 

I.     SOUHLAS S PODMÍNKAMI

 1. Klient je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu        s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku klient vyjadřuje s Provozním řádem MBF svůj plný a bezvýhradný souhlas.

 
II.     PROVOZ, PROVOZNÍ DOBA, VSTUPNÉ

 1. MBF je určeno především k rekreačnímu sportovnímu využití veřejnosti a volnočasovým aktivitám.
 2. Provozní doba se řídí aktuálním rozvrhem, zveřejněném na webových stránkách a vývěsce v prostorách MBF nebo dle telefonické domluvy s trenéry. Plánované změny a výjimky provozní doby jsou s časovým předstihem uveřejňovány na webových stránkách www.mybodyfitness.cz  a vývěskami v prostorách MBF.
 3. Vstup do prostor MBF je možný nejdříve 15 minut před začátkem cvičební lekce. Prostory MBF je třeba opustit nejpozději 30 minut před koncem provozní doby.
 4. Klient je oprávněn vstoupit do prostor MBF a užívat jednotlivá zařízení a vybavení anebo čerpat jeho služby pouze na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby v souladu s aktuálně platným ceníkem služeb. Aktuálně platný ceník služeb je zveřejňován na internetových stránkách www.mybodyfitness.cz
 5. Provozovatel v MBF organizuje cvičební lekce pod vedením školených instruktorů. Rozvrh cvičebních lekcí pravidelně zveřejňuje na internetových stránkách www.mybody.cz a na vývěsce. V případě, že nastane jakákoli neočekávaná událost, která znemožňuje poskytnutí stanovených služeb, je provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit. Uhrazené vstupné provozovatel v takovém případě klientům refunduje.
 6. Vstupné se hradí jednorázově platbou v hotovosti trenérovi před začátkem lekce.
 7. Pro vstup na cvičební lekce Závěsný systém, Strečink a Kruhový trénink se klient musí rezervovat v on-line rezervačním systému na internetových stránkách www.mybody.cz. Provedenou rezervaci lze zrušit nejméně 4 hodiny před začátkem příslušné cvičební lekce.         Na ostatní lekce rezervace není nutná.
 8. Má-li klient vytvořenu rezervaci, kterou nejpozději 4 hodiny před začátkem objednané lekce nezruší, a na lekci se nedostaví, vstupné propadá.
 9. Registrací v on-line rezervačním systému MBF uděluje klient provozovateli, ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb., souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které při registraci v rezervačním systému vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovávány výlučně za účelem vedení databáze klientů MBF využívajících on-line rezervační systém.

 

III.  PRAVIDLA CHOVÁNÍ, ODPOVĚDNOSTPROVOZOVATELE

 1. Při využívání služeb MBF jsou klienti povinni řídit se pokyny personálu.
 2. Vstup do MBF je povolen pouze v čisté, pevné obuvi a ve vhodném sportovním oblečení. Z hygienických důvodů je při používání cvičeních pomůcek každý klient povinen používat ručník.
 3. Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý klient povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do botníku a prostor v šatně. Cennosti (zejména peníze, šperky, doklady, klíče od auta, apod.) je nutné vzít s sebou do cvičebního sálu. Za věci uložené v prostorách MBF v rozporu s těmito pravidly nepřebírá provozovatel odpovědnost.
 4. Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ihned ohlásit přítomnému personálu. Dále je povinností klienta zavolat policii k sepsání protokolu a samostatně vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 5. Provozovatel doporučuje cvičencům konzultovat jejich zdravotní stav se svým lékařem. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav cvičenců nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 6. Klienti užívají veškeré zařízení MBF na vlastní nebezpečí. Před započetím každého cvičení jsou povinni se přesvědčit, zda cvičební pomůcky či zařízení nejeví známky poškození či závady, které by bránily jejich bezpečnému užití. V případě zjištění jakéhokoli poškození či závady je povinností každého uvedenou skutečnost oznámit trenérovi. Cvičení s takovýmto zařízením je zakázáno.
 7. Provozovatel ani trenéři nenesou odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávným prováděním cviků či nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením MBF. Dotazy týkající se manipulace s pomůckami a zařízením zodpoví příslušný trenér. Jakékoliv zranění způsobené při cvičení, je nutno ihned hlásit trenérovi.
 8. Při provozování příslušné sportovní činnosti je klient povinnen chovat se tak, aby neohrozil své zdraví ani zdraví ostatních klientů.
 9. Klienti jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru MBF, za ochranu majetku provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu.
 10. Klienti jsou povinni respektovat příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm ve všech prostorách MBF. Zjištěné závady a havárie jsou klienti povinni nahlásit personálu.
 11. V prostorách MBF platí přísný zákaz konzumace vlastních potravin, kouření a požívání alkoholických nápojů či jiných omamných či psychotropních látek. Dále není dovoleno vnášet do prostor Fitness centra zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku provozovatele a třetích osob.
 12. Do všech prostor MBF je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím Provozní řád MBF. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby MBF opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor MBF bez náhrady vyvedeny.
 13. Klient odpovídá za poškození, zničení či ztrátu majetku provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Klient, který škodu způsobí, je povinen ji provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.
 14. Po skončení cvičení je každý klient povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a náčiní na místo k tomu vyhrazené.
 15. Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli aktualizovat či jednostranně změnit. Nové znění Provozního řádu bude účinné ode dne zveřejnění nového znění Provozního řádu na internetových stránkách www.mybodyfitness.cz a na vývěsce v prostorách MBF.

 

Tento Provozní řád je platný a účinný od 1.9.2014.

 

Provozovatel:     Rostislav Adamec, DiS.
IČ:   009209018
Právní forma:  101- Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Evidující úřad:  360101 – Městský úřad Havlíčkův Brod
Vznik první živnosti: 19. 9. 2012

           

Podnikatel: Rostislav Adamec, DiS.,
Bydliště: Hurtova Lhota 72, 580 01 Havlíčkův Brod
Kontakt:    tel:724 800 655, mail: rosta@mybodyfitness.cz

                             

Název provozovny: MY BODY FITNESS – centrum přirozeného pohybu
Adresa: Žižkova 280, 580 01 Havlíčkův Brod
Majitel objektu: Ludvík Pabousek
Osoba odpovědná za provoz: Rostislav Adamec